SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI ZA ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA – OVIJ DEŽNIK.SI

.

01.SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe in naročila oglasnih storitev na aparatih Ovij Dežnik družbe MTD ALFA d.o.o. in so kot priloga sestavni del naročila in/ali pogodbe.

.

01.01.

Naročnik s podpisom potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja družbe MTD ALFA d.o.o.. V kolikor je naročnik posrednik med oglaševalcem in izvajalcem, mora s pogoji seznaniti tudi oglaševalca.

.

01.02.

Splošni pogoji opredeljujejo vse specifične podrobnosti izvedbe oglaševanja na aparatih Ovij Dežnik družbe MTD ALFA d.o.o.. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.

.

 1. OGLAŠEVANJE

.

Naročila za oglasne storitve se sprejemajo izključno v pisni obliki. V naročilu je treba navesti ime blagovne znamke, oglaševalca, trajanje kampanje z natančno navedbo njenega začetka in zaključka kot tudi obseg in število oglasnih mest ali neto vrednost oglaševanja. Spremembe ali dopolnitve naročila morajo biti posredovane v pisni obliki.

Pravico do posredovanja oglasnih storitev družbe MTD ALFA d.o.o.. ima oglaševalska in/ali medijska agencija, ki dejansko opravlja storitev medijskega načrtovanja in/ali zakupa za konkretnega oglaševalca. Ostale pravne osebe lahko naročajo oglaševanje le v svojem imenu in za svoje potrebe. Družba MTD ALFA d.o.o.. si v primeru kršitve tega določila pridržuje pravico zavrniti izvedbo naročene oglasne storitve, kljub temu pa je kupec dolžan plačati naročene oglasne storitve po pogojih, ki veljajo pri odpovedih naročila.

.

02.01.

Naročnik dostavi izvajalcu materiale za tisk vsaj 14 dni pred

pričetkom oglaševalske akcije. Materiali morajo biti pripravljeni v skladu z izvajalčevimi zahtevami:

 1. a) datoteke:

– v TIFF, EPS, JPEG,PDF, CDR, AI in PSD formatih;

– slikovni elementi morajo imeti minimalno 170 dpi resolucije in morajo biti pripravljeni v CMYK barvnem modelu;

– pisava v krivuljah;

– datoteki mora biti priložen match print (poskusni odtis);

 1. b) velikost oglasne površine je 80×48 cm ali 74×44 cm in se nahaja na eni ali obeh straneh aparata. Oglaševanje na obeh straneh aparata je možno samo v primerih, ko je le-ta postavljen na način, da je viden z obeh stani in mu prostor to omogoča.

.

02.02.

V primeru, da naročnik sam izvede izdelavo oglasa, mora biti le-to sestavljeno v skladu s predhodnim dogovorom z izvajalcem, MTD ALFA d.o.o. pa ne jamči za kakovostno izvedbo akcije in zaračunava morebitne dodatne stroške servisa oglasnih mest.

.

02.03.

V primeru dostavljenih in že izdelanih oglasov izvajalec ne

odgovarja za morebiten nepopoln vizualni izgled oglasnih površin, ki so posledica tiska ali izdelave oglasov.

.

02.04.

Izvajalec ne odgovarja, niti ne krije nastale škode zaradi prepozno oddanih, poškodovanih ali neuporabnih materialov.

.

02.06.

V času trajanja oglaševalske akcije izvajalec zagotavlja redno vzdrževanje oglasnih površin in v primeru poškodb, tudi popravilo leteh v odzivnem času 24 ur na področju Ljubljane in 48 ur na področju ostalih krajev po Sloveniji.

.

02.07.

Pri načrtovanju lokacij za določeni termin je vodilo enakomerna kakovostna razporeditev lokacij med vse naročnike, zato izbira mikrolokacij načeloma ni mogoča. Naročniku se zagotavlja največje upoštevanje njegovih želja po zastopanosti oglasnih površin na določenih področjih. Naročniku se najkasneje 30 dni pred pričetkom akcije pripravi pisni predlog lokacij oglasnih mest, ki ga je potrebno najkasneje 14 dni pred pričetkom akcije uskladiti z izvajalcem in ga potrditi. V kolikor naročnik predlaganih lokacij ne potrdi v dogovorjenem roku, izvajalec izvede oglaševalsko akcijo po poslanem predlogu, naročnik pa ni upravičen do reklamacije na izbor lokacij.

.

02.08.

Naročnik prevzema polno kazensko in civilno odgovornost za vsebino oglasa, v primeru kršenja veljavne zakonodaje R. Slovenije o oglaševanju, kršenja avtorskih pravic ali podobnega spora, naročnik neposredno odgovarja tretji osebi.

.

02.09.

Zaradi občinskih odlokov, ki na področju obalnih občin zahtevajo objavo dvojezičnih sporočil, se izvajalec obvezuje poskrbeti za ustrezen prevod teksta na oglasih, vendar je upravičen naročniku zaračunati nastale dodatne stroške ob izstavitvi računa za najem oglasnega prostora.

.

02.10.

V času predvolilnih kampanj ima izvajalec zaradi splošnega javnega interesa in zaradi določil v koncesijski pogodbi z občinami pravico začasno prekiniti oglaševanje in ga po zaključku volilne kampanje podaljšati za enako časovno obdobje.

.

02.12.

Za poškodbe predanih in že nameščenih oglasov, v primeru višje sile ali vandalizma, izvajalec ne odgovarja.

.

 1. NAJEM OGLASNIH POVRŠIN, CENA IN PLAČILNI POGOJI

.

03.01.

Naročnik naroča izvedbo oglaševalske akcije pri družbi MTD ALFA d.o.o. na podlagi podpisane pogodbe oziroma naročilnice.

.

03.02.

Spremembe ali dopolnitve naročila mora naročnik sporočiti v pisni obliki.

.

03.03.

Naročnik ima zagotovljeno pogodbeno ceno do izteka pogodbe.

Cenik je sestavni del pogodbe in ga naročnik prejme ob podpisu pogodbe.

.

03.04.

Odstranitev po zaključku dogovorjenega obdobja oglaševalske akcije je vključena v ceno, vse druge premestitve ali zamenjave oglasov, oziroma odstranitve pred iztekom pogodbenega roka iz razlogov na strani naročnika, pa se obračunavajo dodatno.

.

03.05.

Plačilni roki za posamezno oglaševalsko akcijo so opredeljeni v letni pogodbi. Če letna pogodba ni sklenjena velja plačilni rok 8 dni za najem in namestitev oglasov ter 8 dni za tisk oglasov, od dneva izstavitve računa.

.

03.06.

V primeru predplačil za opravljene storitve se naročniku prizna dodatni popust (cassa sconto) v predhodno dogovorjeni vrednosti.

.

03.07.

Izvajalec ima pravico zahtevati vplačilo avansa v višini 50% ali 100% celotnega zneska po ceniku, kot zagotovilo plačila s strani naročnika, prav tako lahko od naročnika zahteva predložitev ustreznega zavarovanja za plačila.

.

03.08.

Če je izvajalec na podlagi dogovorjenega najemnega obdobja odobril agencijsko provizijo oz. posebno akcijsko ceno lahko v primeru, naročnikove predčasne odpovedi pogodbe oz. neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, zahteva plačilo razlike med dogovorjeno in polno ceno po ceniku.

.

03.09.

Če naročnik ne poravna celotnega zneska računa v predvidenem roku, si izvajalec pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

.

 1. REKLAMACIJE

.

04.01.

Reklamacije za posamezne površine se upoštevajo, če so razlogi za posamezno reklamacijo natančno opisani in dokumentirani ter pisno posredovani v roku 8 (osem) dni od pričetka akcije, tako da jih lahko MTD ALFA d.o.o. natančno prouči. Naknadne reklamacije se ne upoštevajo.

.

04.02.

Izvajalec bo reklamacijo rešil v roku 15 dni od prejema, v

nasprotnem primeru se reklamacija obravnava kot upravičena.

.

04.03.

Reklamacije upoštevamo v naslednjih primerih:

 1. a) evidentirana in dokumentirana zamuda pri začetku oglaševalske akcije v normalnih pogojih (foto);

– v kolikor je zamuda večja od 7 dni od začetka akcije, je naročnik upravičen do odškodnine in sicer v višini dvakratne vrednosti cene dnevnega najema omenjene oglasne površine; odškodnina se obračuna pri računu za oglaševalsko akcijo.

 1. b) evidentirana in dokumentirana poškodba oglasa, ki ni bila

odpravljena v roku 24ur (LJ) oz. 48 ur (SLO) od nastanka

poškodbe oz. prejeti informaciji o poškodbi (foto);

– veljajo iste sankcije kot pri točki a)

 1. c) dokumentirana nekvalitetna izvedba namestitve oglasa (foto);
 2. d) napačna lokacija namestitve oglasa;

– v primeru odstopanja lokacije oglasne površine od naročene površine (po seznamu), je izvajalec dolžan v roku 24 ur za Ljubljano in 48 ur za ostalo Slovenijo zamenjati na pravo lokacijo, v nasprotnem primeru veljajo kazni iz točke a),

.

04.04.

Vse zgoraj navedene reklamacije upoštevamo samo za konkretne primere, nikakor pa evidentiranje posameznih neustreznih oglasov ne more biti razlog za reklamacijo celotnega naročila oz. zavračanje plačila celotne naročene oglaševalske akcije.

.

04.05.

Vse ugotovljene upravičene reklamacije se upoštevajo pri obračunu vrednosti oglaševanja.

.

04.06.

Izvajalec si pridržuje pravico, da po predhodnem obvestilu naročnika, lahko med potekom oglaševalske akcije zamenja mikrolokacijo v primerih, višje sile (naravne nesreče), uničenja (vandalizem), gradbenih del na zemljišču oz. objektu ali spremembe zakonodaje.

.

 1. ODPOVED POGODBE

.

05.01.

Pogodbo oz. naročilo je mogoče odpovedati brez pravnih in

finančnih posledic do 30 dni pred začetkom oglaševalske akcije s pisno obrazložitvijo, sicer pa je izvajalec upravičen do naslednjih nadomestil:

– v primeru odpovedi od 30 do 15 dni pred začetkom

oglaševalske akcije plača naročnik 40 % pogodbene vrednosti,

– v primeru odpovedi manj kot 15 dni pred začetkom

oglaševalske akcije plača naročnik 90 % pogodbene vrednosti.

.

05.02.

V primeru, ko pogodbena oglaševalska akcija že poteka in so oglasi že nameščeni na oglasnih površinah, veljajo naslednje možnosti predčasne prekinitve akcije:

– če je pogodbeno obdobje oglaševalske akcije od 1 do 3

mesecev, lahko naročnik akcijo predčasno prekine le ob izteku posameznega mesečnega najemnega obdobja tako, da poda pisno odpoved najkasneje 15 dni prej;

– če je pogodbeno obdobje oglaševalske akcije od 3 do 6

mesecev, lahko naročnik akcijo predčasno prekine le ob izteku posameznega mesečnega najemnega obdobja tako, da poda pisno odpoved najkasneje 30 dni prej;

– če je pogodbeno obdobje oglaševalske akcije daljše od 6

mesecev, lahko naročnik akcijo predčasno prekine le ob izteku posameznega mesečnega najemnega obdobja tako, da poda pisno odpoved najkasneje 60 dni prej;

V primeru enostranske predčasne prekinitve oglaševalske akcije s strani naročnika po preteku polovice pogodbenega obdobja, izvajalec naročniku zaračuna celotno pogodbeno vrednost.

.

 1. KONČNE DOLOČBE

.

06.01.

Splošni pogoji obvezujejo obe pogodbeni stranki. Vse nesporazume bosta stranki poskušali reševati sporazumno, če pa to ne bo mogoče je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani,  1. januar 2017